Strona główna » Regulamin
Bestsellery
Kontakt
 • PHU SYSTEM PLUS
 • PHU SYSTEM PLUS
  NIP: 9222360850

 • E-mail:biuro@systemplus.sklep.pl
 • Telefon517 431 998
  512 045 233
  510 172 300
 • Godziny działania sklepuPHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna ul. Słupska 21 60-458 Poznań NIP 9222360850 czynne od pn do pt 8:00-16:00

Regulamin

REGULAMIN systemplus.sklep.pl

(25 maja 2018 roku)

 

I. Podstawowe pojęcia

 

Sklep strażacki  PHU SYSTEM PLUS   z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Słupskiej 21  60-458 Poznań, prowadzony  przez Teresę Sadzawiczną zarejestrowany pod nazwą  PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna  w CEIDG jako czynny podmiot   NIP 9222360850, REGON300202119 , tel  61 670 08 08  biuro@systemplus.sklep.pl .   

Sklep - serwis internetowy należący do sprzedawcy, dostępny pod domeną www.systemplus.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od sprzedawcy towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.systemplus.sklep.pl

2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.systemplus.sklep.pl, e-mailowo na adres biuro@systemplus.sklep.pl, faxem na nr 61 641 75 51 , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a.      w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,pod warunkiem dostępności sprzętu na magazynie.

b.     w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

4.    Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.

5.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon . Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

6.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a.    Telefon 61 670 05 08 

b.     E-mail: biuro@systemplus.sklep.pl

c.      Fax : 61 641 75 51 

d.     Adres korespondencyjny - PHU SYSTEM PLUS ul. SŁupska 21  60-460 Poznań

7.    Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.

8.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1.    Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm spedycyjnych DHL, DPD.

2.    Opłata za wysyłkę 19,68zł (przesyłka do 31,5kg przy zamówieniu płatnym przedpłatą, oraz 24,60zł brutto przy zamóweniu realizowanym  przez firmę kurierską " za pobraniem"

3.    Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4.    Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 2-21 dni . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku firmy kurireskiej).

 

 

 

V. Formy płatności

 

 1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

przelewem na rachunek bankowy 

2.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

VI. Reklamacja

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) 

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

9.. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

12.. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: biuro@systemplus.sklep.pl, lub na adres korespondencyjny :

PHU
 SYSTEM PLUS 
ul. Słupska 21
60-458 Poznań 

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy
PHU
 SYSTEM PLUS ul. Słupska 21 , 60-458Poznań 

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 

 

VIII. Ochrona danych osobowych
 

Ochrona danych osobowych Klientów

 

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:


- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna, prowadzona przez osobę fizyczną z siedzibą w Poznaniu 60-458, ul. Słupska 21, NIP: 9222360850, Regon: 300202119

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu sprzedaży produktów, usług, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości ofertowych.


Administrator sklepu może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres płatnika, adres dostawy, numer PESEL, numer NIP, adres IP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom, firmom kurierskim i transportowym tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane osobowe mogą być również przekazane firmom windykacyjnym ( w przypadku ściągnięcia należności), insytucjom publicznym w przypadku kontroli.

 

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności,Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.

 

Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia, wysłaniem zapytania ofertowego lub korzystaniem z naszego serwisu interenetowego.

 

 W naszej  firmie posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych.

 

Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: info@systemplus.sklep.pl, lub listownie :
PHU SYSTEM PLUS, ul. Słupska 21  60-458 Poznań 

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu